Často kladené otázky

Pro koho je psychoterapeutické poradenství vhodné?

Terapie je vhodná pro každého, kdo má zájem se učit poznávat a objevovat sebe sama skrze otevřený dialog a různé situace, které život přináší. Terapie nemusí být jen poslední možností ve složitých životních situacích, ale i nástrojem, který jim může předcházet a pomoci je lépe zvládat. Je jak pro toho, kdo cítí, že potřebuje pomoc, tak i pro toho, kdo se chce poznat a dále se rozvíjet.

Co můžete čekat na úvodním setkání?

Při úvodním setkání si společně stanovíme cíle terapie. Domluvíme se na tom, k čemu by měla tato setkávání sloužit, na čem chcete pracovat a jaký by měl být výsledek. Společně potom začneme na daných cílech pracovat. Ze začátku jde hlavně o důkladné zmapování a pochopení situace, či problému se kterým přicházíte.

S jakými oblastmi může terapie pomoci?

Zejména v obtížných životních situacích a důležitých rozhodnutí. Terapie Vám může pomoci při potížích v partnerských vztazích, stejně tak Vám pomůže zlepšit vztahy obecně, například v případě obtížného navazování vztahů s ostatními či  komunikačními potížemi. Dále pak můžete psychoterapii využít jako prostředek pro zlepšení sebedůvěry a nízkého sebevědomí, zvládání zátěžových situací a událostí, redukci nadměrné úzkosti a obavy, pro osobnostní rozvoj či existenciální problémy.

Pravidla důvěrnosti a mlčenlivosti

Jakékoliv informace, které se v rámci setkávání proberou, zůstávají důvěrnými a terapeut se zavazuje mlčenlivostí. Tomuto pravidlu nepodléhají jen situace, které spadají pod zákonem stanovenou povinnost. Nikomu nesdělujeme informace o klientovi, a to ani příbuzným klienta. Všechny tyto zásady platí i po ukončení terapie.

Pravidla sezení

Setkávání probíhají zpravidla v terapeutické místnosti, pokud není domluveno jinak (terapie v přírodě, či on-line). V průběhu terapie terapeut nebere telefon, ani jinak setkání nepřerušuje. Terapeut má právo přerušit či odmítnout setkání, pokud má důvodné podezření, že je klient pod vlivem omamných látek. Sezení nejsou nahrávány ani terapeutem, ani klientem, pokud se tak oba vzájemně nedomluví. Klient si uvědomuje, že kontinuální setkávání je důležitou součástí celého procesu a bude se snažit tak termíny dodržovat.

Placení a rušení termínů

Klient hradí předem domluvenou částku vždy po skončení konzultace na místě a na základě vystavení daňového dokladu, pokud není domluvena jiná forma úhrady. Pokud se klient na domluvenou schůzku nemůže dostavit, oznámí tak nejpozději 24 hodin před domluvenou schůzkou, jinak mu bude účtována celá částka. Pokud sezení odvolá terapeut, je povinen najít co nejbližší termín původnímu tak, aby byla zachována kontinuita setkávání. Pokud klient dorazí později, domluvený čas setkání je zachován při plném uhrazení sezení.

„Je lepší se zeptat a být hloupý pět minut, než se nezeptat vůbec a být hloupý celý život.“